Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
26

II K 716/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2019-08-19

Data publikacji: 2020-06-25

trafność 100%

Sygn. akt II K 716/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 sierpnia 2019 roku Sąd Rejonowy w Radomiu II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Paweł Łyś Protokolant: st.sekr.sądowy Małgorzata Bąk Prokurator: bez udziału po rozpoznaniu w dniach 28 lutego 2019 roku, 7 maja 2019 roku i 5 sierpnia 2019 roku sprawy: 1 D. W. ( W. ) syna A. i H. z domu P. urodzonego (...) w R. oskarżonego o to, że: I w okresie od 20 grudnia 2011r do 27 stycznia 2014 w P. pow. (...) , działając w kró
Czytaj więcej»

VII C 725/20

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2021-08-02

Data publikacji: 2021-11-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: „Skutek prawny wynikający z przepisu art. 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz.2279.) powstaje z mocy ustawy jako rezultat zaniechania przez przedsiębiorcę wykonania obowiązku co do udzielenia odpowiedzi na reklamację w (...)
Sygn. akt VII C 725/20 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 29 kwietnia 2020 roku powód Ł. G. , reprezentowany przez pełnomocnika adwokata R. F. (k. 16 – pełnomocnictwo), wniósł o zasądzenie od pozwanego TUZ Towarzystwa (...) z siedzibą w W. kwoty 34.650,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 16 lutego 2019 roku do dnia zapłaty, a nadto o zasądzenie kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu pozwu podał, że w dniu 15 stycznia 2019 roku d
Czytaj więcej»

VII C 1176/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2019-05-31

Data publikacji: 2019-12-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt VII C 1176/18 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 27 czerwca 2018 roku powód B. Z. (1) reprezentowany przez pełnomocnika adwokata W. L. wniósł o zasądzenie na swoją rzecz od pozwanego A. K. kwoty 8.000 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 2 maja 2017 roku do dnia zapłaty tytułem odszkodowania za zniszczenie w dniu 6 maja 2016 roku roweru, stanowiącego własność powoda oraz kwoty 4.000 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 2 maja 2017 roku do dnia zapłaty tytułem zadośćuczyni
Czytaj więcej»

VII C 615/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2018-11-28

Data publikacji: 2019-03-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt VII C 615/18 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 listopada 2018 roku Sąd Rejonowy w Radomiu VII Wydział Cywilny w składzie Przewodniczący SSR Elżbieta Dębowska Protokolant st. sekr. sąd. Karol Hebdzyński po rozpoznaniu w dniu 21 listopada 2018 roku w Radomiu na rozprawie sprawy z powództwa: (...) Wierzytelności Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w W. przeciwko: A. R. o zapłatę kwoty 4.261,26 zł I oddala powództwo; II
Czytaj więcej»

VII C 1084/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2016-02-24

Data publikacji: 2016-06-21

trafność 100%

Sygn. akt VII C 1084/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 lutego 2016 roku Sąd Rejonowy w Radomiu VII Wydział Cywilny w składzie Przewodniczący SSR Elżbieta Dębowska Protokolant st. sekr. sądowy Karol Hebdzyński po rozpoznaniu w dniu 24 lutego 2016 roku w Radomiu na rozprawie sprawy z powództwa: G. M. R. - Miejskiego Zarządu (...) w R. przeciwko : K. U. , D. P. (1) , D. P. (2) o opróżnienie lokalu mieszkalnego I oddala powództwo; II zasądza od powoda Gminy M. R. - Miejskiego Zarz
Czytaj więcej»

VII C 1092/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2014-12-08

Data publikacji: 2016-06-21

trafność 100%

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 grudnia 2014 roku Sąd Rejonowy w Radomiu VII Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Elżbieta Dębowska Protokolant st. sekr. sądowy Lucyna Jaskulska po rozpoznaniu w dniu 5 grudnia 2014 roku w Radomiu na rozprawie sprawy z powództwa: M. P. przeciwko: Gminie M. R. o zapłatę kwoty 4.500,00 złotych wraz z ustawowymi odsetkami I zasądza od pozwanej Gminy M. R. na rzecz powoda M. P. kwotę 3.825,00 zł (trzy tysiące osiemset dwadzieścia pięć złoty
Czytaj więcej»

VII C 1176/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2019-05-22

Data publikacji: 2019-12-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt VII C 1176/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 maja 2019 roku Sąd Rejonowy w Radomiu VII Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Elżbieta Dębowska Protokolant: st. sekr. sąd. Karol Hebdzyński po rozpoznaniu w dniu 8 maja 2019 roku w Radomiu na rozprawie sprawy z powództwa: B. Z. przeciwko: A. K. z udziałem interwenienta ubocznego po stronie pozwanej (...) Towarzystwo (...) z siedzibą w W. o zapłatę kwoty 12.000,00 zł I zasądza od pozwanego A. K. na rzecz powoda
Czytaj więcej»

VII C 1043/20

wyrok

Sąd Rejonowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2020-12-30

Data publikacji: 2021-11-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: „Okoliczność, że całkowita kwota prowizji i opłat nie przekracza limitu maksymalnych kosztów pozaodsetkowych przewidzianych w art. 36a ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (tekst jednolity Dz.U.2019.1083) nie oznacza, że postanowienia umowne przewidujące owe koszty, nie są sprzeczne z dobrymi obyczajami i nie stanowią (...)
Sygn. akt VII C 1043/20 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 grudnia 2020 roku Sąd Rejonowy w Radomiu VII Wydział Cywilny w składzie Przewodniczący Sędzia SR Elżbieta Dębowska Protokolant Aleksandra Nadolska po rozpoznaniu w dniu 23 grudnia 2020 roku w Radomiu na rozprawie sprawy z powództwa: (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. przeciwko: H. D. o zapłatę kwoty 11.581,23 zł I zasądza od pozwanej H. D. na rzecz powoda (...) spółki z ograniczoną odpowiedzi
Czytaj więcej»

VII Co 1244/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2015-08-27

Data publikacji: 2015-09-30

trafność 100%

Sygn. akt VII Co 1244/15 POSTANOWIENIE Dnia 27 sierpnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Radomiu VII Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Elżbieta Dębowska po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2015 roku w Radomiu na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku D. S. przeciwko: Skarbowi Państwa-Sąd Rejonowy w Radomiu o zawezwanie do próby ugodowej postanawia: odrzucić wniosek z dnia 11 sierpnia 2015 roku. Sędzia SR E. D. UZASADNIENIE W dniu 11 sierpnia 2015 roku D. S. wniósł o zawezwanie do próby ugodo
Czytaj więcej»

VII C 572/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2018-03-16

Data publikacji: 2018-08-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt VII C 572/17 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 15 grudnia 2016 roku złożonym w elektronicznym postępowaniu upominawczym, skierowanym przeciwko K. S. (1) , powód (...) Spółka akcyjna z siedzibą w W. , reprezentowany przez pełnomocnika radcę prawnego M. K. , wniósł o zasądzenie kwoty 939,22 zł, a nadto o zasądzenie kosztów procesu. W uzasadnieniu wskazał, że dochodzona wierzytelność powstała w wyniku zawarcia w dniu 7 lipca 2015 roku przez strony umów o świadczenie usług: 68 (...) (telefonia mo
Czytaj więcej»