Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VII Co 1244/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Radomiu z 2015-08-27

Sygn. akt VII Co 1244/15

POSTANOWIENIE

Dnia 27 sierpnia 2015 roku

Sąd Rejonowy w Radomiu VII Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSR Elżbieta Dębowska

po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2015 roku w Radomiu na posiedzeniu niejawnym sprawy

z wniosku D. S.

przeciwko: Skarbowi Państwa-Sąd Rejonowy w Radomiu

o zawezwanie do próby ugodowej

postanawia:

odrzucić wniosek z dnia 11 sierpnia 2015 roku.

Sędzia SR E. D.

UZASADNIENIE

W dniu 11 sierpnia 2015 roku D. S. wniósł o zawezwanie do próby ugodowej przeciwko Skarbowi Państwa-Sądowi Rejonowemu w Radomiu poprzez zapłatę kwoty 1.000.000 zł oraz publiczne przeprosiny w mediach. W uzasadnienie podał, iż „terroryści w togach sędziowskich” bawią się w spadkobierców „ścieżek zdrowia”. Gardzą ludźmi i prawami człowieka; w sprawie X Kp 35/15 został on pozbawiony prawa do obrony. Był i jest dyskryminowany z powodu „wyższego poziomu świadomości” w stosunku do jego „oprawców”. Prezes Sądu kolejny raz udowodniła, iż Sądem Rejonowym w Radomiu „skuteczniej niż ona może zarządzać D. C.” (k. 2).

Pismo podlega odrzuceniu, bowiem nie można go uznać za wniosek o zawezwanie do próby ugodowej w sytuacji gdy z twierdzeń wnioskodawcy wynika w sposób oczywisty, że między nim a przeciwnikiem nie istnieje żaden stosunek prawny, który mógłby stanowić podstawę żądania przyszłego pozwu.

Istota pozwu sprowadza się do wniosku strony zainteresowanej o wszczęcie procesu w celu rozpoznania i rozstrzygnięcia określonej sprawy cywilnej. Musi więc chodzić o żądanie, które ma charakter sprawy cywilnej w rozumieniu art. 1 k.p.c., a więc którego istotą i treścią jest roszczenie wynikające ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego lub prawa pracy. Z tego względu charakteru pisma procesowego wszczynającego postępowanie sądowe (pozwu, wniosku) nie można przypisać takim pismom, których treść wskazuje w sposób oczywisty, że wnoszący nie wysuwa żądania rozstrzygnięcia sporu o charakterze sprawy cywilnej albo gdy z okoliczności przytoczonych nie wynika, że o takie żądanie chodzi, albo wreszcie brak jest okoliczności, z których takie żądanie mogłoby wynikać. W szczególności nie można uznać za pozew (wniosek) pisma, w którym żądanie rozstrzygnięcia sporu cywilnego jest tylko pozorem, a którego rzeczywistym celem jest poniżenie lub ośmieszenie drugiej strony albo innej osoby lub instytucji. Z taką sytuacją mamy do czynienia w niniejszej sprawie – nazywanie sędziów „terrorystami w togach”, porównanie Prezesa tut. Sądu do D. C., mafioso z powieści M. P. (...) przemawia za odmową wszczęcia postępowania pojednawczego. Wszczęcie bowiem postępowania na podstawie tego rodzaju pisma, które godzi ze względu na niedopuszczalną treść w porządek publiczny lub w zasady współżycia społecznego, naruszałoby powagę wymiaru sprawiedliwości. Jeżeli w postępowaniu karnym naruszono jego do prawo do obrony, może podjąć właściwe kroki prawne jakie przewiduje procedura karna, do wznowienia postępowania włącznie. W obrębie określonego przepisami sposobu ochrony prawnej obywatel powinien realizować swoje uprawnienia, wykorzystując przewidziane dla trybu postępowania, właściwego dla danej kategorii spraw, środki prawne w tym trybie przewidziane. D. S. pod postacią wniosku o zawezwanie do próby ugodowej zmierza w istocie do poddania oceny legalności decyzji sądu karnego lub merytorycznej jej zasadności albo też próbuje w sposób pośredni doprowadzić do wydania korzystnej dla siebie decyzji (powołując sprawę X Kp 35/15) obrażając przy tym sędziów i wysuwając bezpodstawne żądania. Takie pismo podlega odrzuceniu na podstawie art. 199 § 1 pkt 1 k.p.c. w zw. z art. 184 k.p.c. ze względu na niedopuszczalność drogi sądowej.

Sędzia SR E. D.

Z/

1.  odnotować w rep.;

2.  odpis postanowienia z uzasadnieniem doręczyć wnioskodawcy oraz przeciwnikowi z pouczeniem o sposobie i terminie wniesienia zażalenia;

3.  kal. nieprawomocnych – 2 tygodnie od wykonania z z.p.o.

27.08.15r. SSR Elżbieta Dębowska

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Gaworska-Sikora
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Radomiu
Osoba, która wytworzyła informację:  Elżbieta Dębowska
Data wytworzenia informacji: